Sempozyum Programı

Sempozyum Programını indirmek için lütfen buraya tıklayınız…

 

26 Kasım 2018 Pazartesi

8.30-9.00 Kayıt
9.00-11.00 Açılış konuşmaları

11.00-11.30 Kahve arası

11.30-13.00 Oturum 1 Uyuşturucu kullanımında küresel ve ulusal durumlar
Doç. Dr. Toker Ergüder, DSÖ Türkiye Ofisi
Kamran Niaz, UNODC ‘Overview of the global drug use situation and emerging trends’ (Madde kullanımında küresel durum ve değişimlere bir bakış)
Dr. Jane Mounteney, EMCDDA ‘Global and local trends- A European perspective’ (Avrupa perspektifinden küresel ve yerel değişimler)
Dr. Gilberto Gerra, UNODC ‘The complex neurobiological vulnerability for drug use disorders: An unexplored territory essential for prevention and treatment’ (Uyuşturucu kullanımına kompleks nörobiyolojik yatkınlık: Önleme ve tedavi için önemli fakat araştırılmamış bir alan)
Dr. Sertaç Polat, Sağlık Bakanlığı Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelede mevcut durum

13.00-14.00 Öğle arası

14.00-15.30 Paralel oturum 2a Küresel uyuşturucu politikaları
Stig Erik Sørheim, EURAD ‘Global drug policies’ (Küresel uyuşturucu politikaları)
Monica Barzanti, SanPatrignano ‘Recovery oriented policies’ (İyileşme odaklı politikalar)
Dag Endal, Drug Policy Features ‘Ten steps for successful national action against drugs’ (Uyuşturucuya karşı başarılı ulusal eylem için 10 adım)
Annette Dale-Perera UNODC/WHO International quality standards and quality assurance mechanisms for the treatment of drug use disorders (Uyuşturucu kullanıcılarının tedavisinde UNODC/DSÖ uluslararası kalite standartları ve mekanizmaları)
Kevin Sabet, Smart Approaches to Marijuana (SAM) ‘Challenges with drug policies’ (Uyuşturucu politikalarında zorluklar)

14.00-15.30 Paralel oturum 2b Uyuşturucu verilerini toplamanın önemi ve zorlukları
Andre Noor, EMCDDA ‘Core monitoring and complementary data collections at the EU level’ (Avrupa’da izleme amaçlı ve destekleyici diğer verilerin toplanması)
Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Atık sulardan uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerin izlenmesi
Andrew Jones ‘Substance Misuse: Prevalence, need and treatment surveillance’ (Madde kötüye kullanımı: Prevalans, ihtiyaç ve sürveyans)
Valerio Bispuri ‘Challenges of taking photos of drug users’ (Uyuşturucu kullanıcılarının resimlerini çekmek)

15.30-16.00 Kahve arası

16.00-17.30 Paralel oturum 3a Uyuşturucu kullanımına ve önleme girişimlerine farklı yaklaşımlar
Prof. Dr. Ali Ayten Uyuşturucu madde kullanımını önlemede inanç temelli girişimler ve uyuşturucu kullanımının manevi boyutu
Dr. Darin Weinberg ‘Reflections on the ecology of addiction’ (Bağımlılığın ekolojisi üzerine düşünceler)
Prof. David Best ‘Addiction recovery as a form of social contagion’ (Sosyal bulaşma ile bağımlılık iyileşmesi)
Prof. Derek Heim ‘Addiction policy and practice: Towards a more social approach’ (Bağımlılık politikaları ve uygulamalarında sosyal bir yaklaşıma doğru)
Prof. William Crano ‘How to create persuasive media messages?’ (İkna edici medya mesajları nasıl oluşturulmalı?)

16.00-17.30 Paralel oturum 3b Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede ulusal programlar ve tedavi merkezleri I
Prof. Dr. Kültegin Ögel Bağımlılıkta toplum temelli müdahaleler
Doç. Dr. Cüneyt Evren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM)
Dr. Arzu Çiftçi Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM)
Dr. Osman Altay Ulusal rehabilitasyon modeli

GALA YEMEĞİ


27 Kasım 2018 Salı

9.30-10.45 Oturum 4 PANEL 1 Uyuşturucu ile mücadelede sivil toplumun rolü
Sultan Işık, Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Esbjörn Hörnberg, IOGT ‘Where can Civil Society make an impact on the Drugs issue?’ (Sivil toplum uyuşturucu konusunda nerelerde etkili olabilir?)
General Arthur T. Dean, CADCA ‘The CADCA Model for building safe, healthy and drug free communities’ (Güvenli, sağlıklı ve uyuşturucudan uzak toplumlar için CADCA Modeli)
Mirella Dummar Frahi, UNODC Civil Society Team UNODC engagement with Civil Society in addressing the world drug problem(UNODC’nin uyuşturucu sorunu kapsamında sivil toplum ile çalışması)
Tartışma

10.45-11.00 Kahve arası

11.00-12.15 Paralel oturum 5a Uyuşturucu ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının tecrübeleri
Serkan Bakırtaş, TOPFED İstihdam ve sosyal politikalarda STK’ların rolü ne olmalıdır?
Nail Aykan, ICV ‘Australian Muslim communities experiences and challenges’ (Avustralya’da Müslüman toplumun tecrübesi ve yaşadığı zorluklar)
Tajudeen Abiola, Nijerya Yeşil Ay’ı ‘Struggling against addiction in West Africa: A Nigerian civil society perspective’ (Batı Afrika’da bağımlılıkla mücadele: Nijerya’dan sivil toplum tecrübesi)
Shuhaida Adam, Güney Afrika Yeşil Ay’ı ‘Role of civil society from a regional perspective, Africa’ (Bölgesel perspektiften sivil toplumun rolü, Afrika)

11.00-12.15 Paralel oturum 5b Uyuşturucu kullanım sıklığı ve risk faktörleri
Dr. Ayşe Gökyiğit, Kıbrıs Yeşil Ay’ı ‘Trends and attitudes in addiction in Northern Cyprus’ (Kuzey Kıbrıs’ta bağımlılıkla ilgili tutum ve değişimler)
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Türkiye’de madde kullanımı prevalansı ve risk faktörleri
Dr. Volkan Şahiner Uyuşturucu madde kullanımında ulusal değişimler ve eğilimler

12.15- 13.30 Paralel oturum 6a Uyuşturucu alanında çalışanların eğitim ve öğretimi
Dr. Asmaa Debbagh, Fas Yeşilay’ı ‘Implementing Listening Centers in public schools: Addiction education & training of an efficient workforce’ (Devlet okullarında dinleme merkezleri uygulaması: Etkin bağımlılık işgücünün eğitimi)
Prof. Dr. Artuner Deveci Üniversitelerde gereklilik: Bağımlılık Merkezi
Dr. Munawar Fayyaz SunnyCapacity building of addiction professionals’ (Bağımlılık alanında çalışacak profesyonellerin eğitimi)
Prof. Dr. Hakan Coşkunol Bağımlılık danışmanlığı

12.15- 13.30 Paralel oturum 6b Farklı toplum kesimlerinde uyuşturucu kullanımı
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman Madde bağımlısı gençler için ebeveyn tutumları
Doç. Dr. Rabia Bilici Bağımlı kadınları anlamak üzerine araştırma projesi
Prof. Maria Zarza The importance of substance use treatment programs designed for women’ (Kadınlar için planlanmış uyuşturucu tedavi programlarının önemi)
Jim Fell, ICADTS ‘Legalization of Marijuana: Implications for traffic safety (Esrarın yasallaştırılmasının trafikte emniyete etkisi)

13.30-14.30 Öğle arası

14.30-15.45 Paralel oturum 7a Uyuşturucu kullanımıyla mücadelede ulusal programlar ve tedavi merkezleri II
Dr. Gökçen Aydın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nın (TBM) bağımlılıkla ilgili bilişsel ve duyuşsal farkındalığa etkisi
Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu Yeşilay Yaşam Becerileri Programı kapsam ve içeriği
Melike Şimşek Bir bağımlılık danışmanlık merkezi olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’ın işlevi
Doç. Dr. Azize Nilgün Canel Madde bağımlılığını önlemede ‘UNODC Aile Beceri Eğitimi Programları Uygulama Rehberi’nin Türkiye’nin ihtiyaçları açısından tartışılması

14.30-15.45 Paralel oturum 7b Uyuşturucu bağımlılığını önlemeye farklı yaklaşımlar ve hizmet modelleri
Prof. Rachel Calam ‘Family-based preventive programmes for children and caregivers’ (Çocuklar ve bakım yapanlar için aile merkezli önleme programları)
Margrét Lilja Guðmundsdóttir ‘The Planet Youth prevention model: A community based, bottom-up approach’ (Planet Youth önleme modeli: Toplum merkezli, tabandan tepeye bir yaklaşım)
Dirk Vandevelde ‘De Kiem: Belgian model of Therapeutic Communities’ (De Kiem: Belçika Terapötik Topluluk modeli)
Rita Ferendeles, DIANOVA ‘The central role of the Therapeutic Alliance in Residential Treatment’(Yatılı tedavide Terapötik Topluluk yaklaşımının önemi)

15.45-16.00 Kahve arası

16.00-17.30 Oturum 8 PANEL 2 Medyada uyuşturucu kullanımı
Prof. Dr. Erkan Yüksel Medyada uyuşturucu konusunun sunumu: Sorunlar ve öneriler
Doç. Dr. İzlem Vural Madde bağımlılarının haber bültenlerinde sunumu: Haber değeri ölçütleri ve habercilik etiği bağlamında bir inceleme
Dr. Asuman Kaya Dünyada uyuşturucu konulu medya kılavuzlarının analizi
Yeşim Sert Karaaslan, Anadolu Ajansı Uyuşturucu ile mücadelede basının rolü
Tartışma

17.30-17.45 Kapanış konuşması


28 Kasım 2018 Çarşamba

SEMPOZYUM ÇALIŞTAYI How to become an effective editor
Koordinatör ve konuşmacı Dr. Richard Pates Baş Editör, Journal of Substance Use
Konuşmacı Prof. Derek Heim Baş Editor, Addiction Research and Theory

28 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek “Editör Eğitimi Çalıştayı” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…